No195红色网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No195红色网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

条文:被物撞破珠胀痛,肿闭胞青□洗良,外涂生地地黄散,芎地羚军芍壳香。次日再看,如黑处微退,仍针仍贴。

其骨或棱、或平、或长、或圆不一。复受重刑溃破者,代杖汤药速宜图,气血弱者当大补,六真膏贴痛即无。

[2]或跌打损伤,骨缝虽绽,尚未震伤脑髓,筋未振转。 涌泉主刺足心热,兼刺奔豚疝气疼,血淋气痛疼难忍,金针泻动自安宁。

[3]宜服止痛没药散,止疼后,服大黄当归散。 注:[1]冲脉者,起于气街,是起于腹气之街也。

结喉以下至缺盆,中长四寸。 又云:形如刀镰,与胃同膜,而附其上之左俞,当十一椎下,闻声则动,动则磨胃而主运化,其合肉也,其荣唇也,开窍于口。

注:[1]足太阴脾经之脉,起于足大趾之端隐白穴也。[29]疮痍者,风赤疮痍也。

Leave a Reply